گزینه های بیشتر برای حفظ حریم خصوصی در وردپرس با More Privacy Options رایگان

گزینه های بیشتر برای حفظ حریم خصوصی در وردپرس با More Privacy Options

وردپرس چندکاربره یا وردپرس multisitee ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ سایت یا وبلاگ دﻳﮕﺮ را در سیستم وردپرس ایجاد کنید و آﻧﻬﺎ را در ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮی که ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارید، ﻣﺴﺘﻘﺮ سازید. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ شما با [...]

مشاهده